Животна средина

Аспектите на животната средина се однесуваат на условите во кои живее детето: ова се однесува, на пример, на неговото училишно опкружување (како што се училишната опрема, бројот на ученици во одделението), како и за неговата семејна средина.