Oсновни податоци

Основните податоци се однесуваат на важните аспекти кои се однесуваат на детето и се користат, на пример, за јасна идентификација или контакт со корисникот.

Основните податоци вклучуваат име и презиме, датум на раѓање, законски старатели, податоци за контакт итн.