Учество

Учеството се однесува на сето она што луѓето го прават или сакаат да го прават на значаен начин преку активности во определени контексти (на пр. во училиште): како што се учење, комуникација, движење, итн.