Цели на учество

Целите на учество може да се извлечат од очекувањата и желбите за можни мерки за поддршка и проценетите оштетувања во учеството. Целите на учество (често од гледна точка на детето) следат одредена структура.