Услуги

Услугите се однесуваат на можни (професионални) услуги од јавни или приватни субјекти.