Лични аспекти

Личните аспекти ја опишуваат индивидуалноста на една личност: на пример, нејзиното потекло, интереси или желби. Индивидуалната животна историја (анамнеза) е исто така дел од личните аспекти.