Експертиза

Проценките служат за поврзување на соодветните набљудувања на детето со аспекти типични за возраста (учество). Доколку има значителни отстапувања, зборуваме за оштетувања во учеството.